28.04.- 2. maj | Severna Makedonija | Ohrid

Severna Makedonija | Ohrid

28.04.-2. maj | Severna Makedonija | Ohrid

Neverovatan spoj kulture, istorije, shopping, provoda…poznat je kao biser Makedonije i celog Balkana, grad na samom jugu Severne Makedonije, grad istorije i jedna od kolevki pravoslavne duhovnosti. Ohridsko jezero kao i sam grad proglašeni su 1980. godine za Svetsko kulturno nasledstvo pod zaštitom UNESCO-a. Nekada je imao 365 crkava – po jednu za svaki dan u godini,a i do danas je sačuvan veliki broj. Poslednjih nekoliko godina se nametnuo kao nezaobilazna destinacija za mlade.

DESTINACIJE
Mapa Uslovi putovanja Preuzmi program putovanja
"

Putujte VIP sa

VIP Tours-om

NAPOMENE:

• Cena je izražena po osobi i uključuje smeštaj i prevoz iz Niša.
• U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika prevoz će biti organizovan i iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca… Napomena: putnici koji žele da budu u istom autobusu, moraju uplatiti sedište iz istog grada polaska.
• Prevoz će biti organizovan u slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika – minimum 40 (proveriti u agenciji)
• Sedišta u autobusu nisu rezervisana. Rezervacija sedišta u autobusu se doplaćuje 10€ po sedištu.
• Za sopstveni prevoz cena aranžmana se NE umanjuje.
• Troškovi promene već potvđenih rezevacija – zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i sl – 5€ po promeni po osobi. Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.

1. dan (28.04.2023.) / Niš – Srbija – Makedonija:

Okupljanje putnika i polazak u kasnim popodnevnim/večernjim časovima. Noćna vožnja preko Srbije i Makedonije sa usputnim pauzama radi odmora, osveženja i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti…

Dolazak na Ohrid i smeštanje u sobe. Panoramski obilazak grada: Radionica hartije, crkva Sv.Sofije, crkva Sv.Jovana Kanea, Plaošnik, ranohrišćanska bazilika, crkva Sv.Klimenta i Pantelejmona, Samuilova tvrđava, crkva Sv.Bogorodice Perivleptos, antički amfiteatar itd. Slobodno vreme. Noćenje.

Fakultativni obilazak manastira Sv.Naum i Biljaninih Izvora. Posmatraćete ušće Crnog Drima u Ohridsko jezero, uživaćete u legendi o vili Jezerki i Biljaninim suzama, čućete otkucaje srca iz kovčega Sv.Nauma, probaćete lekovitu vodu u vrtu crkve Sv.Petke, kupićete najlepše suvenire ukrašene ohridskim biserima. Slobodno vreme. Povratak u smeštaj. Noćenje.


Fakultativno krstarenje brodom obalom Ohrida. Slobodno vreme. Noćenje.

Napuštanje smeštaja i polazak za Srbiju u jutarnjim časovima. Slobodno vreme u gradu i odlazak do tržnog centra.. Polazak za Niš u poslepodnevnim časovima. Dolazak u kasnim večernjim časovima.


• 3 noćenja u izabranom smeštaju u Ohridu
• Prevoz turističkim autobusima (TV, DVD, audio oprema, A/C) na relacijama prema program
• Usluge pratioca/vodiča grupe tokom trajanja aranžmana
• Organizaciju putovanja u celini

• Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje do osigurane sume 15.000 evra – oko 1,5 evra dnevno – plaćanje u agenciji
• Boravišnu taksu – 1€ po noći. Taksa se plaća u agenciji.
• Rezervaciju sedišta (10€)
• Troškovi promene već potvrđenih rezervacija (5€ po promeni po putniku)
• Fakultativne izlete: Brod 15€; Sv. Naum 15€;
• Individualne troškove putnika

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije (NBS) na dan uplate
• Gotovinsko plaćanje: 3.000,00 dinara prilikom rezervacije, narednih 5.000,00 dinara 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Putnik ostatak duga plaća u celosti ili na rate u prostorijama agencije ili na tekući račun, najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
• Preko računa: uz profakturu izdatu od strane “VIP TOURS & SERVICE” doo.

• Beograd - do Pojata 20€, Pojate 10€, Aleksinac 10€, Čačak 20€ (Cena po putniku na bazi minimum 15 putnika iz svakog grada)

Hotel Montenegrin Inn - se nalazi u centru Ohrida na glavnom bulevaru i ima kapacitet za do 90 osoba. Poseduje dvokrevetne sobe, dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajevima i četvorokrevetne studije. Svaka soba ima TV, klima uređaj, WiFi internet, kupatilo.

• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska u većini slučajeva). Moguća su odstupanja sa vremenom ulaska kada grupa broji više od 50 putnika u jednom objektu. Sobe se napuštaju poslednjeg dana do 09:00 časova, osim u slučajevima kada je za realizaciju programa potrebno objekat napustiti ranije (postoji mogućnosti kasnijeg napuštanja soba).
• Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
• Određeni smeštajni objekti mogu tražiti garanciju tj. depozit od svakog putnika prilikom ulaska u sobe. Isti se vraća prilikom napuštanja hotela ukoliko nije bilo pričinjene materijalne štete.
• Organizator putovanja zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

• Tačno vreme i mesto polaska proveriti 1 dan pre putovanja, ukoliko Vas do tada nije kontaktirala osoba iz agencije gde ste uplatili aranžman sa ovim podacima. PREPORUKA: Preporučujemo putnicima da obezbede polisu međunarodnog zdravstvenog osiguranja za sve vreme boravka u inostranstvu. Preporučuje se, jer pogranični organi mogu zatražiti na uvid polisu putnog osiguranja.

• Fakultativni izleti su u organizaciji ino partnera, nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene fakultativnih izleta su podložne promeni u zavisnosti od broja prijavljenih putnika i isključivo su u nadležnosti Ino partnera. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužvi u saobraćaju…).

• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

• Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. Te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih troškova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenske nepogode, politčki nemiri...).

• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

• Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.

• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju.

• Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske i carinske propise.

• U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4.5 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.

• Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste.

• Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu (bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe). Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari.

• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

• Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

• Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre početka putovanja. Moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom ili prevoz vršiti mini busom / kombijem.

• Datum realizacije je samo predlog,može biti eventualnih promena termina.

• Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

• Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

• U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

• “VIP TOURS & SERVICE” doo zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora “Vip Tours & service” usaglašeni sa Yuta standardima.
Licenca APR registar turizma broj: OTP 131 / 2021 A kategorija

Lep provod i udobno putovanje želi Vam “VIP TOURS & service“ d.o.o.

Copyright © 2022 |VIP Tours | redesign by Dzoni | This template is made with by Colorlib